Uždaryti

Pirkimo sąlygos

Prašome perskaityti toliau pateiktas mūsų pirkimo sąlygas, įskaitant pinigų grąžinimo politiką. Jei turite klausimų ar abejonių dėl pateikiamų sąlygų, prašome el. pašto adresu info@vertimukaraliai.lt atsiųsti mums laišką, temos eilutėje nurodant savo vardą ir pavardę bei užsakymo numerį.

Pirkimo sąlygos

Šios sąlygos taikomos visoms klientų sąveikoms su UAB „Vertimų karaliai“ nuo paslaugos teikimo pasiūlymo pateikimo iki vertimo paslaugų suteikimo, klientui priėmus UAB „Vertimų karaliai“ pateiktą pasiūlymą.

1            Šiose sąlygose vartojami šie terminai:

1.1       Klientas – šalis, pateikusi vertimo paslaugų užklausą UAB „Vertimų karaliai“ (fizinis asmuo, fizinio ar juridinio asmens įgaliotas atstovas);

1.2        Priimtas pasiūlymas – pasiūlymas, kurio priėmimą Klientas patvirtino raštu arba žodžiu;

1.3        Konfidenciali informacija – bet kokia nuosavybės teise saugoma informacija, ekspertų įžvalgos ir duomenys, susiję su Turiniu ir Rezultatais, kuriuos konfidencialiai Klientas atskleidžia UAB „Vertimų karaliai“ arba atvirkščiai, tačiau konfidenciali informacija neapima jokios informacijos, kuri a) yra viešai prieinama; b) buvo žinoma kitai šaliai prieš gaunant Turinį; c) yra suteikta kitai šaliai iš atskiro trečiosios šalies šaltinio bet kuriuo metu po tos dienos, kai tokią informaciją gavo pirmoji šalis; d) turi būti atskleista kitai šaliai laikantis įstatymuose nurodytų reikalavimų;

1.4       Sutartis – sutartinis dokumentas, šalių sudaromas Priimto pasiūlymo pagrindu ir pagal šias sąlygas, pradedantis galioti abiems šalims susitarus dėl atitinkamų sąlygų;

1.5       Rezultatas – galutinis siektinas rezultatas, kurį šalys nurodo ir apibrėžia Sutartyje, kuris yra gaunamas suteikus Paslaugas;

1.6       Intelektinė nuosavybė apima visas autorių teises, prekių ženklus, dizainą, patentus, domenų vardus, sąvokas, kompetenciją, komercines paslaptis, logotipus ir kitą panašią nuosavybę ir teises, tiek įregistruotas, tiek ir neregistruotas;

1.7       Pasiūlymas – rašytinis pasiūlymas, kuriame nurodoma paslaugos kaina ir terminai, kurį UAB „Vertimų karaliai“ pateikia Klientui ir pradeda vykdyti gavus šio patvirtinimą;

1.8       Paslaugos – Pasiūlyme nurodytos paslaugos;

1.9       Turinys – vertimo dokumentas (-ai), kurį (-iuos) Klientas pateikia vertimui atlikti, kaip yra nurodyta Pasiūlyme;

1.10      Vertimų biuras – UAB „Vertimų karaliai“, Lietuvoje registruota įmonė, teikianti vertimo paslaugas Klientui;

1.11      Svetainė – UAB „Vertimų karaliai“ svetainė www.vertimukaraliai.lt;

1.12      Darbo diena – apibrėžiama kaip bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus bet kurią dieną, kuri Lietuvoje minima kaip valstybinė šventė ir išskyrus šeštadienius bei sekmadienius.

2            Vertimo paslaugų užklausos

2.1        Kiekvienai UAB „Vertimų karaliai“ pateiktai vertimo paslaugų užklausai taikomos šios sąlygos. Visas UAB „Vertimų karaliai“ pateiktas Turinys bus tvarkomas laikantis šiose sąlygose nurodytų nuostatų.

2.2        Kiekvienos Sutarties, sudarytos tarp Kliento ir UAB „Vertimų karaliai“, pagrindas yra Priimtas pasiūlymas. Sutartis negali būti laikoma sudaryta iš anksto negavus Priimto pasiūlymo, kuris pateikiamas kartu su bet kokių vertimo paslaugų užklausa arba negavus Turinio. Priėmus pasiūlymą, kurio vertė yra ne mažesnė nei 5000 eurų, tarp Kliento ir UAB „Vertimų karaliai“ sudaroma Sutartis, kuria patvirtinama, kad bus suteiktos paslaugos ir nurodomos jų suteikimo sąlygos, aprašytos atitinkamame Pasiūlyme.

2.3        Atsižvelgiant į 2.4 punktą, UAB „Vertimų karaliai“, gavusi Kliento užklausą dėl vertimo paslaugų, pateikia Pasiūlymą, kuris turi būti pateiktas laikantis Svetainėje nurodytų procedūrų.

2.4        UAB „Vertimų karaliai“ pasilieka teisę atsisakyti pateikti Pasiūlymą ar teikti bet kokias vertimo paslaugas, jei UAB „Vertimų karaliai“ vertina Turinyje esančią medžiagą kaip galinčią įžeisti, nepadorią, prieštaraujančią bet kokiems įstatymams arba galinčią būti laikoma netinkama dėl bet kokios kitos priežasties. Nors UAB „Vertimų karaliai“ turi teisę vertinti Turinį savo nuožiūra, neprivalo patikrinti Turinio tinkamumo ar teisėtumo.

3            Paslaugų teikimas

3.1        UAB „Vertimų karaliai“, gavusi Kliento avansinę įmoką, kuri yra nurodyta Priimtame pasiūlyme, teiks Paslaugas pagal Pasiūlyme nurodytas sąlygas, vadovaujantis UAB „Vertimų karaliai“ standartinėmis veiklos vykdymo procedūromis, nurodytomis Svetainėje tuo metu, kai buvo pateiktas Pasiūlymas.

3.2        Siekiant užtikrinti, kad UAB „Vertimų karaliai“ atliks vertimo Paslaugas taip, kaip to yra reikalaujama, Klientas turi pateikti visą vertimui svarbią informaciją. Klientas užtikrina, kad visa pateikiama informacija yra išsami ir tiksli.

3.3        UAB „Vertimų karaliai“ teikia paslaugas nustatytu kokybės lygiu. Klientas yra atsakingas už pageidaujamo paslaugų lygio pasirinkimą, atsižvelgiant į asmeninius poreikius ir keliamus reikalavimus. UAB „Vertimų karaliai“ neprisiima atsakomybės už kokybės lygio atitikimo Kliento poreikiams nustatymą. UAB „Vertimų karaliai“ pristato užbaigtą vertimą tokiu paslaugos lygiu, kurį Klientas pasirinko ir nurodė Priimtame pasiūlyme.

3.4        Priimtame pasiūlyme nurodoma vertimo kaina, kuri priklauso nuo žodžių arba spaudos ženklų be tarpų skaičiaus ir vertimo pobūdžio, atsižvelgiant į tai, kaip tai aprašo Klientas. Jei Kliento pateiktas Turinys neatitinka iš anksto pateikto aprašymo ar projekto apibūdinimo, UAB „Vertimų karaliai“ neprivalo atlikti vertimo už nurodytą kainą bei pateikia atnaujintą Pasiūlymą, atsižvelgiant į pateikto Turinio apimtį ir pobūdį. Atnaujintas pasiūlymas parengiamas atsižvelgiant į jau sumokėtą avansinę įmoką, esant poreikiui jame gali būti pakeista paslaugų suteikimo data. Jei Klientas nėra patenkintas atnaujintomis sąlygomis, jis turi teisę atsisakyti atnaujinto pasiūlymo ir prašyti visiškai grąžinti sumokėtus pinigus.

3.5        Jei Klientas užsako vertimo paslaugas sekmadienį, gali susidaryti nežymus vertimo paslaugų teikimo vėlavimas, dėl ko gali šiek tiek užtrukti užbaigto vertimo pristatymas. Tokiu atveju UAB „Vertimų karaliai“ kuo skubiau apie tai informuoja Klientą, siekiant užtikrinti, kad Klientas būtų tinkamai supažindintas su vertimo paslaugos atlikimo terminu. UAB „Vertimų karaliai“ stengiasi kuo labiau sumažinti bet kokį vėlavimą.

3.6        „Vertimų karaliai“ neatsako už Kliento pateikto Turinio kokybę ir neįsipareigoja peržiūrėti medžiagos siekiant identifikuoti spausdinimo ar kitokias klaidas arba ištaisyti bet kokias Turinyje esančias klaidas ar trūkumus. UAB „Vertimų karaliai“ neatsako už tokių klaidų ar trūkumų poveikį suteiktų paslaugų Rezultatui.

3.7        UAB „Vertimų karaliai“ Rezultatą Klientui perduoda iškart po Paslaugų teikimo, su sąlyga, kad Klientas atlieka visus mokėjimus, susijusius su atitinkama vertimo paslauga.

3.8        UAB „Vertimų karaliai“ Rezultatą Klientui pristatys pagal Pasiūlyme nurodytas sąlygas ir vadovaujantis UAB „Vertimų karaliai“ standartine veiklos praktika ir procedūromis. UAB „Vertimų karaliai“ stengsis pristatyti darbų Rezultatą sutartą pristatymo dieną / laiku arba anksčiau, arba per pagrįstą terminą, kai užsakyme yra nenurodyta jokia konkreti pristatymo data / laikas. UAB „Vertimų karaliai“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį ne dėl jų kaltės susidariusį terminų nesilaikymą.

4            Atsiskaitymas už paslaugas

4.1        Priimdamas pasiūlymą, Klientas įsipareigoja sumokėti Pasiūlyme nurodytą kainą už paslaugas; atsiskaitoma arba sąskaitos faktūros išrašomos pagal 4.2 arba 4.3 punktus (jei taikoma), nebent Priimtame pasiūlyme yra nurodyta kitokia mokėjimo tvarka.

4.2        Kai pasiūlymo vertė yra daugiau 1000 eurų ir išskyrus atvejus, kai taikomas 4.3 punktas, už paslaugas yra atsiskaitoma toliau nurodyta tvarka:

(a)         už 1000 eurų ar mažesnės vertės užsakymus visa suma turi būti sumokėta prieš pradedant teikti Paslaugas;

(b)         kai užsakymo vertė yra didesne, negu 1000 eurų:

(i)          prieš pradedant teikti Paslaugas, Klientas turi atlikti avansinį mokėjimą, kuris sudaro 50 % paslaugų kainos; ir

(ii)         už Paslaugas Klientas visiškai atsiskaito iki Rezultato perdavimo Klientui; ir

(c)          jei numatoma, kad Paslaugų teikimo trukmė viršys 30 dienų:

(i)          prieš pradedant teikti Paslaugas, Klientas atlieka avansinį mokėjimą, kuris sudaro ne mažiau kaip 30 % Paslaugų kainos;

(ii)         iki numatyto Paslaugų suteikimo termino vidurio, Klientas turi būti sumokėjęs ne mažiau kaip 60 % visos Paslaugų kainos (pavyzdžiui, jei numatoma, kad Paslaugų teikimas truks 40 dienų, antrasis mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip 20-ą dieną); ir

(iii)        už Paslaugas Klientas visiškai atsiskaito prieš Klientui pristatant vertimo Rezultatą.

4.3        Jei Klientas yra pasirašęs su UAB „Vertimų karaliai“ bendradarbiavimo sutartį, už paslaugas yra atsiskaitoma toliau nurodyta tvarka:

(a)        kai UAB „Vertimų karaliai“ numato, kad Paslaugos bus suteiktos greičiau nei per 30 dienų, Klientui sąskaitos faktūros išrašomos toliau nurodyta tvarka:

(i)         avansinė įmoka sudaro 50 % visos Paslaugų kainos ir yra mokama prieš pradedant teikti Paslaugas; ir

(ii)        už Paslaugas Klientas visiškai atsiskaito iki Rezultato perdavimo Klientui;

(b)       kai UAB „Vertimų karaliai“ numato, kad Paslaugų teikimo terminas viršys 30 dienų, Klientui sąskaitos faktūros išrašomos toliau nurodyta tvarka:

(i)        avansinė įmoka sudaro 30 % visos Paslaugų kainos ir yra mokama prieš pradedant teikti Paslaugas; ir

(ii)      iki numatyto Paslaugų suteikimo termino vidurio, Klientas turi būti sumokėjęs ne mažiau kaip 60 % visos Paslaugų kainos (pavyzdžiui, jei numatoma, kad Paslaugų teikimas truks 40 dienų, antrasis mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip 20-ą dieną); ir

(iii)      už Paslaugas Klientas visiškai atsiskaito prieš Klientui pristatant vertimo Rezultatą.

Klientai, kurie yra pasirašę su UAB „Vertimo karaliai“ bendradarbiavimo sutartį, turi apmokėti visas sąskaitas faktūras per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo datos. Tais atvejais, kai taikomas 4.3 punkto b papunktis, UAB „Vertimų karaliai“ neperduos Klientui vertimo Rezultato tol, kol Klientas neapmokės pirmųjų dviejų sąskaitų faktūrų už atitinkamų Paslaugų suteikimą (t. y. Klientas turi sumokėti 60 % visos Paslaugų kainos, mokėtinos už pristatomą Rezultatą, prieš perduodant jį Klientui).

(c)       jei numatoma preliminari Paslaugų teikimo trukmė viršija 60 dienų, UAB „Vertimų karaliai“ išrašo Klientui mėnesines sąskaitas faktūras, jei Pasiūlyme nenurodyta kitaip. Bendra Paslaugų teikimo kaina yra padalijama, atsižvelgiant į numatomą Paslaugų teikimo trukmę.

4.4        Visi taikomi mokesčiai, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestis, yra pridedami prie apmokėjimui pateiktos sumos.

4.5        Jei Klientas nėra atlikęs kurio nors mokėjimo iki nustatytos datos:

(a)        UAB „Vertimų karaliai“ įgauna teisę priskaičiuoti 10 % metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo mokėjimo dienos iki tos dienos, kai Klientas pilnai atsiskaito už UAB „Vertimų karaliai“ suteiktas Paslaugas;

(b)        UAB „Vertimų karaliai“ gali sustabdyti Paslaugų teikimą arba gali išvis nustoti teikti Paslaugas ar Rezultatus bei nutraukti Sutartį vienašališkai pagal 10.2 punktą.

4.7        Tais atvejais, kai klientas pasirenka apmokėjimo būdą kreditine / debetine kortele, Kliento kortelės duomenys bus saugomi UAB „Vertimų karaliai“ atstovaujančios trečiosios šalies – saugaus mokėjimo tvarkymo paslaugų teikėjo „Stripe.com“. UAB „Vertimų karaliai“ pati nekaupia ir nesaugo kliento kortelės duomenų, duomenų kaupimo ir saugojimo paslaugą UAB „Vertimų karaliai“ teikia „Stripe.com“.

5            Pinigų grąžinimo politika

5.1       UAB „Vertimų karaliai“ Klientui grąžins pinigus už netinkamai suteiktas Paslaugas, jei:

(a)      Klientas nutraukia Sutartį (arba dalinai nutraukia Sutartį) pagal 10.1 punktą, kai vertimas tampa nebereikalingas;

(b)      vertimas nebuvo pristatytas: jei elektroninis vertimas Klientui nebuvo pateiktas praėjus 4 darbo dienoms nuo Priimtame pasiūlyme nurodytos pristatymo datos; tačiau pinigai nebus grąžinami, jei Klientas laiku nepateikė visos UAB „Vertimų karaliai“ reikalaujamos informacijos;

c)        vertimas tapo nebereikalingas: pateikiami Rezultatai labai skiriasi nuo Kliento reikalaujamų rezultatų, kaip yra nurodyta Priimtame pasiūlyme (pavyzdžiui, Rezultatai yra pateikti netinkama tiksline kalba); arba

(d)      vertime yra grubių klaidų: jei pristatomuose Rezultatuose yra grubių klaidų, Klientas turi nurodyti bent 4 grubias klaidas ir paprašyti tokių ir panašių klaidų ištaisymo per protingą terminą. Teisė į pinigų grąžinimą  bus suteikta, tik tuo atveju, jeigu klaidos nebus ištaisytos.

5.2        Jei yra grąžinami pinigai, grąžinamoji išmoka siekia 100 % Kliento sumokėtos sumos už netinkamai suteiktas Paslaugas. Klientas gali reikalauti grąžinti pinigus tik tuo atveju, jei per 10 darbo dienų nuo atitinkamo Rezultato pateikimo Klientui buvo įvykdyti šie veiksmai / sąlygos:

(a)         Klientas raštu pateikė UAB „Vertimų karaliai“ reikalavimą grąžinti pinigus el. paštu info@vertimukaraliai.lt. Telefoninis pokalbis nėra laikomas šios sąlygos įvykdymu. Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta ši informaciją: užsakymo numeris, užsakymo data, užsakovo įmonės pavadinimas arba vardas ir pavardė.

(c)         Jei buvo atliekami taisymai, Klientas aiškiai paaiškino, kodėl bet kokie UAB „Vertimų karaliai“ siūlomi ištaisymai nebūtų tinkami.

(d)         Klientas pritaria ir įsipareigoja, aiškiai nurodydamas sutikimą, nenaudoti atitinkamų Rezultatų dalinai ar visiškai asmeniniais, verslo, komerciniais ar kitais tikslais, neperduoti jų trečiosioms šalims.

5.3        UAB „Vertimų karaliai“ stengsis išnagrinėti ir apdoroti pinigų grąžinimo atvejus per 2 darbo dienas nuo prašymo grąžinti pinigus gavimo, jei ši sąlyga yra taikoma. Lėšų grąžinimo užklausų nagrinėjimas ir apdorojimas gali užtrukti iki 2 savaičių. Kai UAB „Vertimų karaliai“ sužino apie pinigų grąžinimo reikalavimą, Klientui yra pateikiamas atsakymas į atitinkamą prašymą. Jei UAB „Vertimų karaliai“ nustato, kad prašymas grąžinti pinigus atitinka 5 punkto reikalavimus, UAB „Vertimų karaliai“ apie tai raštu informuoja Klientą ir sutaria mokėjimo būdą, kuris bus naudojamas grąžinant sumokėtus pinigus.

6            Intelektinė nuosavybė

6.1 Klientas išlaiko nuosavybės teisę į bet kokią intelektinę nuosavybę, esančią Turinyje ir vertimų Rezultate. UAB „Vertimų karaliai“ darbas neturi įtakos intelektinei nuosavybei.

6.2        UAB „Vertimų karaliai“ išlaiko nuosavybės teisę į visą intelektinę nuosavybę, susijusią su procesais, metodika ir kompetencija, susijusia su Sutarties vykdymu. Sutartyje nurodytos sąlygos neleidžia Klientui perduoti jokios UAB „Vertimų karaliai“ intelektinės nuosavybės.

7            Konfidenciali Informacija

7.1        Šalys pripažįsta Konfidencialios informacijos slaptumą.

7.2        Nė viena šalis negali atskleisti jokios Konfidencialios informacijos, išskyrus:

(a)         savo direktoriams, darbuotojams, rangovams ar subrangovams tiek, kiek yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Sutartį;

(b)         gavus aiškų išankstinį rašytinį kitos šalies sutikimą; arba

(c)         savo profesionaliems patarėjams;

(d)         kai Konfidencialios informacijos atskleidimą numato įstatymai ir atskleidimo teisėtu pagrindu reikalauja valdžios institucijos.

8            Kliento garantijos

8.1        Klientas UAB „Vertimų karaliai“ pareiškia ir garantuoja, kad:

(a)         Klientas turi visas Turinio nuosavybės teises, kurios yra reikalingos jam teikiant Turinį UAB „Vertimų karaliai“ ir pasirašydamas vertimo paslaugų Sutartį, nepažeidžia jokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių;

(b)         Klientas nepateikė ir nepateiks UAB „Vertimų karaliai“ ir neįkels į Svetainę jokios informacijos, kuri galėtų trukdyti UAB „Vertimų karaliai“ sistemų ir (arba) Svetainės veikimui; Klientas, naudodamasis Svetaine, Paslaugomis ar bet kuo kitu, kas yra susiję su UAB „Vertimų karaliai“ (pvz., įrenginiu, programine įranga ar bet kokiu kitu dalyku, kuris būtų įterptas į Turinį ar pan.), nenaudos nieko, kas trukdys arba galėtų trukdyti UAB „Vertimų karaliai“ sistemų ir (arba) Svetainės veikimui; ir

(c)         Klientas turi įgaliojimus ir galimybes prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

8.2        Klientas atlygins UAB „Vertimų karaliai“ bet kokius patirtus nuostolius, išlaidas (įskaitant teisines išlaidas advokatui ir savo klientams), reikalavimus ar atsakomybę, patirtus tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, pasekminius ar kitokius, ir atsirandančius dėl Sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą), nuosavybės ir pan., kylančius iš trečiosios šalies reikalavimo, kai šis kyla dėl bet kokio šių sąlygų 8 punkte nurodyto Kliento pareiškimo ir garantijos pažeidimo.

9            UAB „Vertimų karaliai“ garantijos

9.1        UAB „Vertimų karaliai“ garantuoja, kad turi įgaliojimus ir galimybes prisiimti ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas.

10         Sutarties nutraukimas

10.1     Klientas gali be pagrindo nutrauktį Sutartį arba Sutarties dalį tais atvejais, kai yra visiškai atsiskaitęs už iki tos dienos suteiktas Paslaugas. Jeigu klientas nutraukia sutartį, kai darbai yra pradėti, tačiau neužbaigti, jis turi atsiskaityti už Paslaugas, kurios buvo suteiktos iki sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos.

10.2     UAB „Vertimų karaliai“ gali nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai raštu pranešdami Klientui, jei Klientas per penkias kalendorines dienas neapmoka pradelstos apmokėti sąskaitos faktūros, gavęs raštišką UAB „Vertimų karaliai“ pranešimą, kuriame reikalaujama atlikti pradelstą mokėjimą.

10.3     Neapribojant UAB „Vertimų karaliai“ teisių pagal 10.2 punktą, bet kuri šalis gali nedelsdama nutraukti Sutartį, jei kita šalis:

(a)      pažeidžia bet kuriuos iš savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo, kuriame prašoma pašalinti pažeidimą, gavimo; arba

(b)      tampa nemoki arba jos atžvilgiu yra inicijuojamas likvidavimo arba bankroto procesas; jos atžvilgiu yra paskiriamas administratorius ar įstatymų numatytas įmonės turto valdytojas; sustabdomas veiklos vykdymas arba pasiekiami bet kokie susitarimai su savo kreditoriais.

10.4     Nutraukus sutartį:

a)          Klientas turi pagal Sutartį nedelsiant atsiskaityti su UAB „Vertimų karaliai“;

(b)        Sutarties nuostatos, kurios turi likti galioti net ir nutraukus Sutartį, lieka visapusiškai galioti.

11         Atsakomybė

11.1       Atsižvelgiant į 11.2 punktą, UAB „Vertimų karaliai“ bus atsakingi tik už ne didesnius nei 100 eurų tiesioginius nuostolius (išskyrus nuostolius versle ar pelno praradimą, į tai neįtraukiant visų pasekminių nuostolių).

11.2     UAB „Vertimų karaliai“ bus atsakingi tik už didžiausios sumos, kurią Klientas sumokėjo UAB „Vertimų karaliai“ už suteiktas Paslaugas neviršijančius tiesioginius nuostolius (išskyrus nuostolius versle ar pelno praradimą, į tai neįtraukiant visų pasekminių nuostolių).

12         Ginčų sprendimas

12.1.      Jei tarp šalių kyla ginčas dėl Sutarties ar jos sąlygų, atstovavimo ar elgesio, dėl kurių buvo sudaryta ši Sutartis, nė viena šalis negali pradėti jokių su ginču susijusių teismo ar arbitražo procedūrų, išskyrus atvejus, kai atitinkama šalis laikosi šių sąlygų 12 punkte nustatytų procedūrų.

12.2     Ginčą inicijuojanti šalis privalo raštu pranešti apie ginčą kitai šaliai. Pranešime turi būti nurodytas ginčo šalies atstovas deryboms. Per septynias kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo kita šalis privalo raštu atsakyti į pranešimą ir nurodyti savo atstovą deryboms. Paskirti atstovai turi turėti įgaliojimus susitarti arba išspręsti ginčą.

12.3     Jei šalys negali išspręsti ginčo diskusijų ir derybų būdu per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie ginčą gavimo, šalys gali nedelsdamos pradėti teismo procesą.

13         Bendrosios nuostatos

13.1     Sutartis yra išsamus ir išskirtinis šalių susitarimo pareiškimas, pakeičiantis visus žodinius ar rašytinius susitarimus.

13.2     Bet kokie Sutarties pakeitimai įsigalioja tik tada, kai jie yra pateikti raštu ir pasirašyti abiejų šalių, nebent atskiru šalių susitarimu yra numatyta kitaip.

13.3     Joks šalies naudojimasis arba nesugebėjimas pasinaudoti ar pavėluotas naudojimasis bet kuria teise ar teisių gynimo priemone nebus laikomas tos šalies atsisakymu pasinaudoti bet kuria kita jai prieinama teise ar teisių gynimo priemone.

13.4     Jei kuri nors Sutarties nuostata ar jos taikymas bet kuriai šaliai, aplinkybės galiojimas ar vykdymas tampa neaktualus, likusiai Sutarties daliai ir jos taikymui tai neturės įtakos ir ji liks vykdoma tokia apimtimi, kiek yra leidžiama pagal įstatymus.

13.5     UAB „Vertimų karaliai“ yra nepriklausomas Kliento rangovas ir visais atžvilgiais lieka nepriklausomas nuo Kliento. Sutarties sąlygos nenumato, kad bet kuri iš šalių būtų laikoma partneriu, atstovu, darbuotoju ar bendru kitos įmonės dalininku.

13.6     UAB „Vertimų karaliai“ gali sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol jų vykdyti yra neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių.

13.7     Klientas negali perleisti savo teisių pagal jokią Sutartį be išankstinio rašytinio UAB „Vertimų karaliai“ sutikimo.

13.8     Jei kuri nors Sutarties nuostata laikoma negaliojančia, neįvykdoma ar neteisėta dėl kokių nors priežasčių, likusios Sutarties dalys ir toliau yra laikomos galiojančiomis, išskyrus tokias nuostatas, kurios laikomos panaikintomis.

13.9     Kilus bet kokiam konfliktui ar neatitikimui tarp šių sąlygų ir Priimto pasiūlymo, šios sąlygos turi aukštesnę juridinę galią, nebent šiose sąlygose būtų nurodyta kitaip.

14         Pranešimai

14.1      Visi pranešimai pagal Sutartį turi būti raštiški ir išsiųsti el. paštu, Pasiūlyme nurodytu adresu.

15        Reglamentuojantys teisės aktai

15.1     Sutartys reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, o šalys laikosi neišimtinės Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijos.